Užuojauta

2023 03 02

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirus ilgamečiam laikraščio „XXI amžius" redaktoriui, Lietuvos politiniam ir visuomenės veikėjui, aktyviam sąjūdininkui, LDK Gedimino ordino kryžiaus kavalieriui EDVARDUI ŠIUGŽDAI (1944-2023).

Mirė ilgametis „XXI amžiaus“ redaktorius Edvardas Šiugžda 

Jis gimė 1944 m. balandžio 17 d. Vilkaviškyje, vargonininko šeimoje. Kadangi tėtė dirbo skirtingose vietose (Vilkaviškyje, Pajevonyje, Alvite, Gražiškiuose), tai ir šeimai teko kilnotis iš vienos vietos į kitą, o Edvardas didžiąją vaikystės dalį praleido Pajevonyje.

 

 

 

1962 m. baigęs vidurinę mokyklą įstojo į Kauno politechnikos institutą. Jį baigęs pradėjo dirbti Kauno radijo montavimų moksliniame tyrimų institute radijo inžinieriumi. 1980 m. pradėjo dirbti Kauno skaičiavimo technikos remonto gamykloje. Kartu dalyvavo tautinėje ir katalikiškoje veikloje.

 

Nuo 1978 m. įsitraukė į pogrindinės spaudos platinimą, vėliau pats ėmė rašyti į „Rūpintojėlį“, „Aušrą“, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. 1983 m. jam kilo idėja leisti kultūrinės, filosofinės krypties žurnalą „Viltis“, kurio viršelyje buvo psalmės žodžiai: „Atsiųski Viešpatie, savo dvasią, ir atnaujinki žemės veidą“. Parengė beveik visų septynių išėjusių „Vilties“ numerių medžiagą.